بسیاری از دانش آموزان فکر می کنند که آزمون رایتینگ آیلتس بسیار دشوار است.

ممکن است به این دلیل باشد که حتی اگر کاندیداها انگلیسی بلد باشند ، اما به اندازه کافی قادر به ایجاد جملات مؤثر در انگلیسی نیستند.

اغلب فراگیران می دانند چگونه به زبان انگلیسی به راحتی و بدون عیب و نقص صحبت کنند ، اما مهارت نوشتن آن را ندارند.

تمرین تنها فعالیتی است که می تواند نتیجه را بهتر کند. بنابراین ، نوشتن جملات خوب به زبان انگلیسی را تمرین کنید.

 در رایتینگ آیلتس جملات کوتاه ایجاد کنید

یک راه خوب برای شروع نوشتن یا بهبود مهارت های رایتینگ آیلتس در ابتدا ایجاد جملات کوتاه تر است.

4 تا 5 کلمه یا 5-7 کلمه در ابتدا خوب خواهند بود. به یک موضوع فکر کنید و جملات ساده ای درباره آن بنویسید.

پیوند کلمات

روشهای مختلفی برای ایجاد جملات مؤثرتردر رایتینگ آیلتس وجود دارد. برای ایجاد چند جمله خوب روی این کلمات پیوند تمرکز کنید.

از کلمات زیر برای تأکید بیشتر بر آنچه می نویسید استفاده کنید:

Furthermore, also, in conclusion, to summarize, the first, another, an additional, in addition, frequently, so, as a result, as a consequence, therefore, thus, consequently, hence, due to, as a result of, as a consequence of, result in, firstly, thirdly, next, last finally, in addition, moreover, because, occasionally, also since usually, especially, as well as, because of, the reason for, in particular, actually, specifically

برای تعمیم یا جمع بندی می توانید این کلمات را بیان کنید:

In fact, particularly especially, undoubtedly, admittedly, in theory, clearly, indeed, obviously, generally etc.

برای مراجعه به چیزی (یا برای بازگرداندن یا توضیح) می توانید از این کلمات استفاده کنید:

In conclusion, in short, in general, in conclusion, to summarize, in brief etc.

ielts writing

نوشتن و نوسازی متن

می توانید در طول تمرین خود بنویسید و سپس بر روی بهبود کیفیت آن تمرکز کنید.

به عنوان مثال ، می توانید از کلماتی استفاده کنید که احساس می کنید خوب هستند و بعد از اتمام نوشتن می توانید روی راه های بهبود آن متمرکز شوید.

یکی از بهترین راه های افزایش کیفیت مطالب در رایتینگ آیلتس ، ترکیب آن با مترادف مناسب یا اصطلاحات مشابه است.

میتوانید به جای کلمه good ، می توانید از کلماتی مانند better / superb / excellent / effective استفاده کنید.

به جای کلمه  big، می توانید از کلماتی مانند huge / colossal / enormous / gigantic / hefty / immense استفاده کنید.

باز نویسی جملات

با تغییر ترتیب کلمات یا بازنویسی آن به روشی دیگر بیشتر تأکید کنید. دو جمله را از نزدیک مطالعه کنید و متوجه تفاوت ها شوید.

مثال:

A good cake needs lots of butter to taste good. A good cake should have a sponge-like bounce

و اکنون این نسخه:

A good cake that has enough butter not only has a sponge-like bounce but also tastes good.

آیا متوجه نحوه ارائه اطلاعات شده اید؟ کلمات  not onlyو but also باعث می شوند که این جمله پیچیده تر به نظر برسد و معنای بهتری بدهد.

این روشی است که از انگلیسی پیشرفته برای نوشتن یک جمله استفاده می شود. یک جمله خوب در رایتینگ آیلتس،  ممتحن را تحت تأثیر قرار می دهد و همچنین برای شما نمره بالایی به ارمغان می آورد.