0
0

26 کلمه گمراه کننده در اسپیکینگ آیلتس

706 بازدید

آیا تا به حال در اسپیکینگ آیلتس به برخی از کلمات برخورد کرده اید که در معنی و نوع استفاده از  آنها سردرگم شوید؟ در ادامه 26 کلمه گمراه کننده در اسپیکینگ آیلتس که ممکن است حتی برای افراد بومی گمراه کنده باشد و آنها فکر کنند که معنی یکسانی دارند و در استفاده از آن دچار سردرگمی شوند ، همراه با معنی آنها آورده شده است.

26 کلمه گمراه کننده در اسپیکینگ آیلتس:

1. transpire / happen: تراوش کردن / رخ دادن

مثال ها :

transpire: Later, it transpired she had failed the examination.

-بعداً معلوم شد که وی در امتحان موفق نشده است.

happen: ‘It just happened.’ she said, after failing her exam.

-“این فقط اتفاق افتاده است.” او پس از عدم موفقیت در امتحان خود گفت.

 

2. affect / effectتاثیر گذاشتن / اثر :

مثال ها:

affect: The bad weather affects my mood.

-هوای بد بر روحیه من تأثیر می گذارد.

effect: The president effected several changes in the company.

-رئیس جمهور چندین تغییر در شرکت را تحت تأثیر قرار داد.

3. alternatives / choices: جایگزین /انتخاب ها

مثال ها:

alternatives: New ways to treat arthritis may provide an alternative to painkillers.

-روش های جدید برای درمان آرتروز ممکن است جایگزینی برای مسکن ها باشد.

choices: Our choices come down to staying here or leaving here.

-انتخاب های ما به اینجا ماندن یا ترک اینجا بستگی دارد.

4. anticipate / expect: پیش بینی / انتظار

مثال ها:

anticipate: What Jeff did was to anticipate my next question.

-کاری که جف انجام داد پیش بینی سوال بعدی من بود.

expect: I expect that the weather will be nice.

-انتظار دارم هوا خوب شود.

5.flagrant / blatant: نقض کننده / آشکار

مثال ها:

flagrant: The judge called the decision “a flagrant violation of international law.”

-قاضی این تصمیم را “نقض آشکار قوانین بین المللی” خواند.

blatant: Outsiders will continue to suffer the most blatant discrimination.

-خارجی ها همچنان آشکارترین تبعیض را متحمل می شوند.

6. chronic / acute / severe: مزمن / حاد / شدید

مثال ها:

chronic: For those with chronic depression, she said, “keep at it.”

– وی گفت: برای کسانی که افسردگی مزمن دارند ، “این کار را ادامه دهید.

acute: Acute dysentery wracked and sapped life from his body.

-اسهال خونی حاد بدن او را شکسته و از بین برد

7. compose / comprise: ساختن/ تشکیل دادن

مثال ها:

compose: England, Scotland and Wales compose the island of Great Britain.

-انگلیس ، اسکاتلند و ولز جزیره بریتانیا را تشکیل می دهند.

comprise: After the 2014 referendum on independence for Scotland, the UK still comprised England, Scotland, Northern Ireland and Wales.

-پس از همه پرسی استقلال اسکاتلند در سال 2014 ، انگلیس هنوز انگلیس ، اسکاتلند ، ایرلند شمالی و ولز را تشکیل می داد.

8. continual / continuous: مستمر / مداوم

مثال ها:

continual: “No nation could preserve its freedom in the midst of continual war,” Madison concluded.

-مدیسون در پایان گفت: “هیچ ملتی نتوانست آزادی خود را در بحبوحه جنگ مداوم حفظ كند.”

continuous: Continuous farming impoverishes the soil.

-کشاورزی مداوم باعث فقیر شدن خاک می شود.

9. crescendo / climax: با صدای بلند / نقطه اوج

مثال ها:

crescendo: She spoke in a crescendo: “You are a bad girl! You are a wicked girl! You are evil!”

-او با صدای بلند(عصبانیت) صحبت کرد: “تو دختر بدی! تو دختر شریری هستی! تو شیطانی!”

climax: The fifth scene was the climax of the play.

-صحنه پنجم اوج نمایش بود.

10. decimate / destroy: ازبین رفتن / خراب کردن

مثال ها:

decimate: Famine decimated the population.

-قحطی جمعیت را ازبین برد.

destroy: The soldiers destroyed the village.

-سربازان روستا را خراب کردند.

11. dilemma / problem: دوراهی / مشکل

مثال ها:

dilemma: Many women are faced with the dilemma of choosing between work and family commitments.

-بسیاری از زنان با دو راهی انتخاب بین کار و تعهدات خانوادگی روبرو هستند.

problem: The problem of street crime is getting worse every year.

-مشکل جرم خیابانی هر ساله بدتر می شود.

12. disinterested / uninterested: بی طرف/ بی علاقه

مثال ها:

disinterested: A lawyer should provide disinterested advice.

-یک وکیل باید مشاوره های بی طرف ارائه دهد.

uninterested: He was uninterested in politics.

-او به سیاست بی علاقه بود.

13. entomb / trap:مدفون شدن / به دام افتادن، گرفتار شدن

مثال ها:

entomb: The city was entombed in volcanic lava.

-این شهر در گدازه های آتشفشانی مدفون شده‌ بود .

trap: The train was trapped underground by a fire.

-قطار در زیر آتش به گرفتار شده بود.

14. gourmet / gourmand: خوراک شناس ، خبره در خوراک / شکم پرست ، شکمو

مثال ها:

gourmet: Food critics have to be gourmets in order to write about food in an informed way.

-منتقدان غذا برای اینکه در مورد غذا به روشی آگاهانه بنویسند ، باید خوراک شناس باشند.

gourmand: He’s the kind of gourmand who swallows food without even pausing to taste.

– او شکم پرست است که غذا را می بلعد بدون اینکه برای چشیدن غذا مکث کند.

15. inchoate / incoherent: نیمه تمام / نا سازگار، بی ربط

مثال ها:

inchoate: She had a inchoate awareness of languages.

-او یک آگاهی ناقص درباره زبان‌ها داشت.

incoherent: The talk she gave was incoherent and badly prepared.

-حرفی که می‌زد، بی‌ربط و بد بود.

16. incumbent(noun.) / incumbent (adj.):/ مجبور ، لازم متصدی ، عهده دار

مثال ها:

incumbent(noun.) : The incumbent president faces problems which began many years before he took office.

-رئیس جمهور فعلی با مشکلاتی روبرو است که سالها قبل از روی کار آمدن وی آغاز شده است.

incumbent (adj.): She felt it was incumbent on herself to act immediately.

-او احساس كرد كه لازم است فوراً اقدام كند.

17. inflammable / flammable: احتراقی/ قابل اشتعال

مثال ها:

inflammable: Petrol is a highly inflammable liquid.

-بنزین مایعی بسیار احتراقی است.

flammable: This solvent is flammable.

– این حلال قابل‌اشتعال است.

18. insidious / invidious: موذی/ ناخوشایند، منزجر کننده

مثال ها:

insidious: Cancer is an insidious disease.

– سرطان یک بیماری موذی است.

invidious: The boss made invidious distinctions between employees.

– رئیس بین کارمندان تمایزهای ناخوشایندی قائل شد.

19. judicial / judicious: قضایی / عاقلانه، منطقی

مثال ها:

judicial: a judicial enquiry

-تحقیق قضایی

judicious: We should make judicious use of the resources available to us.

– ما باید از منابع در دسترس خود منطقی استفاده کنیم.

20. less / fewer: کمتر

مثال ها :

نکته: less با اسامی غیرقابل شمارش و fewer با اسامی قابل شمارش در جمله به کار می روند.

less: We must try to spend less money.

-ما باید سعی کنیم کمتر پول خرج کنیم.

fewer: Fewer people smoke these days than used to.

– این روزها کمتر از گذشته افراد سیگار می کشند.

21. litigate / dodge: در حال بررسی / طفره رفتن، قسر در رفتن

مثال ها :

litigate: The case is still being litigated.

-پرونده هنوز در حال رسیدگی است.

dodge: He dodged the bullet.

–  او از گلوله جا خالی داد.

22. luxuriant / luxurious: انبوه ، پر برکت / مجلل ، باشکوه

مثال ها:

luxuriant: Tall, luxuriant plants grew along the river bank.

– گیاهان بلند و سرسبز در حاشیه رودخانه رشد کردند.

luxurious: They have a very luxurious house.

–  آنها خانه بسیار مجللی دارند.

23. prescribe / proscribe: تجویز کردن / نهی کردن

مثال ها:

prescribe: The doctor prescribed his patient who was down with fever.

-پزشک بیمار خود را که تب کرده بود تجویز کرد.

proscribe: The sale of narcotics is proscribed by law.

– فروش مواد مخدر توسط قانون منع شده است.

24. refugee / migrant: پناهنده / مهاجر

مثال ها:

refugee: Refugees were pouring across the frontier.

– پناهندگان از مرز سرازیر شدند.

migrant: The government divides asylum seekers into economic migrants and genuine refugees.

– دولت پناهگاه ها را بین مهاجران اقتصادی و پناهندگان واقعی تقسیم می کند.

25. replica / reproduction: المثنی /تولید مثل ، تکثیر

مثال ها:

replica: Replica is the more valuable, for it is supposed to be more beautiful.

– نسخه کپی ارزشمندتر است , چرا که باید زیباتر باشد .

reproduction: This is a reproduction of a popular religious painting.

– این تکثیر یک نقاشی مذهبی محبوب است

26. sceptic / denier: شکاک /منکر

مثال ها:

sceptic: The sceptic may argue that there are no grounds for such optimism.

– شکاک ممکن است استدلال کند که هیچ زمینه ای برای چنین خوش بینی وجود ندارد.

denier: He is a denier of harsh realities.

– او منکر واقعیت های سخت است.

 

Rate this post
آیا این مطلب را می پسندید؟
https://www.teacherrajaee.com/?p=4634
اشتراک گذاری:
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد 26 کلمه گمراه کننده در اسپیکینگ آیلتس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.