توضیحات

درباره کتاب:

این کتاب برای یادگیری افعال دو بخشی میباشد.

همانطور که گفته شد، کتاب ADVANCING YOUR PHRASAL VERBS BOOK  یک کتاب منبع واژگان برای معلمان ، زبان آموزان نوجوان و بزرگسال در مقطع بالاتر از متوسط است.

مباحث مندرج در این کتاب:

شروع و پایان ، قسمت های بدن ، لباس ، جرم ، خوردن و آشامیدن ، آموزش ، بهداشت ، خانه ها ، پول ، روابط ، صحبت کردن ، ورزش ، تلفن ، هوا و کار است.

گروه بندی افعال عبارات بر اساس موضوع به شما مدرسین این اجازه را می دهد تا کار بر روی افعال و  اصطلاحات را به راحتی در یک طرح گسترده تر از برنامه درسی قرار دهید.

همچنین به دانش آموزان در یادگیری هر چه بهتر نیز کمک می کند، زیرا واژگان هنگام ارتباط با موضوع به طور مؤثر حفظ می شوند.

افعال دو بخشی در هر بخش بر اساس مکررات و سودمندی برای یادگیرنده ، از نظر شناخت و تولید انتخاب شده است.

کتاب ADVANCING YOUR PHRASAL VERBS BOOK از 15 بخش تشکیل شده است که هر درس 10 فعل دوبخشی را که طبق موضوع گروه بندی شده اند ارائه و تمرین می کند و میتواند برای آزمون IELTS مفید باشد.